Ekonomisk redovisning

Det här är ett utdrag ur den fullständiga redovisningen som du finner i PDF-versionen

Förvaltnings­berättelse

Styrelse och VD för Collector AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari till och med 31 december 2016.

Koncernens verksamhet och koncernstruktur

Verksamheten består av nansieringstjänster och är uppdelad i två segment: Privat och Företag.

På privatmarknaden erbjuds privatlån, inlåning, kort, säljstödjande finansiering som erbjuds e-handel och detaljistkedjor samt inkasso-tjänster knutna till dessa. Finansieringstjänsterna till företag omfattar factoring, företagskrediter, fastighetskrediter samt inkassotjänster. Legalt bedrivs in- och utlå̊ning i Collector Bank AB, ett helägt dotterbolag som är under Finansinspektionens tillsyn. Collector Bank AB har filial i Norge och i Finland. All uppdragsverksamhet inom inkasso bedrivs huvudsakligen i det helägda dotterbolaget Colligent Inkasso AB. Det norska dotterbolaget, Collector Norge AS bedriver inkassotjänster. Det helägda dotterbolaget, Collector Ventures 1 KB gör investeringar inom FinTech.

Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Göteborg samt frå̊n kontoren i Stockholm, Helsingfors och Oslo.

Väsentliga händelser under året

Collector uppvisade en fortsatt stark tillväxt för 2016. Totala intäkter ökade med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 1 513 MSEK (1 187). Tillväxten hänförde sig främst till ökade volymer inom Fastighetskrediter och Privatlån. Betallösningar har även en god tillväxt även om takten har varit något lägre 2016 tillföljd av tappet ifrån den tillfälliga kunden Qliro. Många större affärer har ingåtts under året däribland med Stadium och Coop Norge gällande betallösningar och med Rossignol och Office Depot gällande factoring- och lagerfinansiering. Rossignol och Office Depot kommer dock inte börja generera intäkter förrän under 2017.

Resultat före skatt (EBT) ökade med 41 procent och uppgick till 521 MSEK (371). Det förbättrade resultatet är en kombination av högre intäkter, lägre operationella- och finansieringskostnader. Resultatet efter skatt (EAT) ökade med 42 procent till 405 MSEK (286) vilket motsvarar en avkastning på̊ eget kapital (RoE) på 20 procent (21). Resultatet per aktie ökade med 34 procent till 4,25 SEK (3,16).

Collector har stärkt sin position under året som digital innovatör. Collector har satt upp Collector Ventures KB i syfte att utveckla nya digitala produkter och tekniska lösningar genom att investera i FinTech-bolag.

Collectors VD Stefan Alexandersson har under året meddelat att han lämnar sin tjänst under våren 2017. Lena Apler, grundare och styrelseordförande har gått in som arbetande ordförande.

Collector har under fjärde kvartalet genomfört en nyemission för att stärka kapitalbasen och för att ge förutsättningar för fortsatt tillväxt samtidigt som man bibehåller Collectors finansiella mål om en kapitaltäckning på minst 15%.

Utveckling Privat

Segmentet Privats totala externa intäkter ökade under 2016 med 29 % och uppgick till 1 036 MSEK (804). Täckningsbidrags (TB) marginalen förbättrades till följd av ökade volymer främst hos Privatlån men även av skalfördelar. Resultat före skatt (EBT) för segmentet Privat ökade med 40 % och uppgick till 333 MSEK (238).

Produktområdet Betallösningar för e-handel och detaljistkedjor har tillväxten trots lägre volymer ifrån den tillfälliga kunden Qliro. Affären med Stadium och Coop Norge är produktionsatt under 2016 och börjar bygga kreditvolym. De beräknas vara uppe i full kreditvolym först under 2017. Under 2016 har Collector lanserat Collector Checkout som ger handlare alla viktiga betalsätt samlade i en integration och Collector Insights som ger handlare full insikt och möjlighet att analysera kunddata kopplat till köpbeteende.

Produktområdet Privatlån har haft en kraftig tillväxt 2016 till följd av ökad nyutlåning i framför allt Sverige. I oktober 2016 höjdes maxbeloppet för Collector Privatlån i Sverige till 500 TSEK. Detta har givit en god tillströmning av större lån men till en något lägre genomsnittsränta då låntagarna som beviljas höga lån har en mycket god kreditvärdighet. På kort sikt innebär det en något försämrad marginal men det förväntas vägas upp av längre duration och lägre kreditförluster.

Produktområdet Kort har lanserat en Bankapp med kreditkortsfunktioner under 2016. Ett samarbete med Wrapp har även inletts. Wrapp är en lojalitetsapp som stärker relationen mellan konsument och handlare, en kostnadsfri tjänst som hjälper kunden att bli belönad för de köp som genomförs med ett kort som är kopplat till appen. Genom att ta del av kundens köpdata skräddarsys erbjudanden.

Inlåningsbalansen har på tolv månader ökat med 2,7 miljarder SEK och ger en totalt volym inlåning från allmänheten per den 31 december 2016 om 10 miljarder SEK. Collector erbjuder inlåning med tak om 10 MSEK men gör undantag för större inlåning från företag som drabbas av negativa inlåningsräntor hos andra banker. Räntesatserna är dock lägre än för inlåning under volym om 10 MSEK.

Utveckling Företag

Under 2016 har företagssegmentet haft god lönsamhetstillväxt, framför allt i Sverige. De externa intäkterna uppgick till 478 MSEK (383), en ökning med 25 %. Resultat före skatt (EBT) för företagssegmentet uppgick till 188 MSEK (133), en ökning med 41 %. Den goda resultattillväxten är en kombination av högre intäkter samt lägre operationella- och finansiella kostnader.

Fastighetskrediter uppvisar högst tillväxt i företagssegmentet, både i totala intäkter och i täckningsbidrags (TB) marginal under 2016. Fastighetskrediter har normalt säsongsvariationer med stora utbetalningar vid hel och halvårsskiftet. I produktområdena Factoring och Företagskrediter har stor kraft lagts på att genomföra affärerna med Rossignol och Office Depot, båda är factoring- och lagerfinansieringsaffärer. Affärerna är kvitton på att Collectors kompetens och kundanpassning uppskattas av kunder med verksamhet även utanför Sverige.

Collectors inkassobolag Colligent har god tillväxt under 2016. Volymen i ärenden har ökat kraftigt och man har signerat flera nya kunder inom fastighetsbranschen. En ny kundwebb har lanserats och bidragit till stor kundnytta med snabb responstid. Även en ny scoringmodell avsedd för fastighetskunder har implementerats.

Förvärvade fordringar har uppvisat fortsatt god utveckling med bra kassaflöden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Collector utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika risker, framför allt kreditrisk, marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), likviditets- och finansieringsrisk, operativrisk och ryktesrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Koncernen använder derivat-instrument för viss riskexponering. Riskhanteringen sköts av koncernens ledning enligt policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden såsom valutarisk, ränterisk, kredit- risk, operativrisk samt användning av derivat och liknande finansiella instrument.

Hållbarhet

I vår värld går etik och ansvar hand i hand med utveckling och lönsamhet. Som ett växande bolag har vi också ett ansvar att ge tillbaka, inte bara till våra aktieägare, utan även till det samhälle där vi verkar – lokalt som globalt. Collectors hållbarhetsarbete är nära sammankopplat med våra kärnvärden: etik, engagemang och entreprenörskap. Ett etiskt förhållningssätt och en stark vilja att bidra till en positiv utveckling finns inbyggt i vårt DNA och är en naturlig del av vardagen för oss på Collector. Det genomsyrar våra värderingar, vår företagskultur och det dagliga arbetet.

Långsiktig social hållbarhet

I ett omvärldsperspektiv har vi valt att fokusera på social hållbarhet, eftersom det är där våra insatser har bäst förutsättningar att göra verklig skillnad. Lokalt stöder vi organisationen Mitt Liv, bland annat genom att erbjuda mentorskap och praktikplatser för unga kvinnor och män med invandrarbakgrund. Det har inte bara lett till att fler människor kommit in på arbetsmarknaden, utan har också hjälpt till att bredda vår rekryteringsbas och hitta nya medarbetare.

Global samhällsutveckling

Att bidra till att människor klarar att själva komma på fötter ser vi som mycket mer långsiktigt hållbart än att enbart avsätta pengar (även om betydelsen inte ska underskattas). Det rimmar också med våra kärnvärden och vårt verksamhetsområde. I det globala perspektivet jobbar vi med organisationen Hand in Hand. Även där handlar det om att ge förutsättningar för människor att själva förändra sin livssituation. Hand in Hand gör det möjligt för kvinnor i bl.a. Indien att starta egna företag och på så sätt ta sig och sina familjer ur fattigdom för gott. Engagemanget för Hand in Hand är också ett sätt att få våra medarbetare, samarbetspartners och kunder att lyfta blicken och se utanför Sverige. Världen är långt ifrån rättvis men vi kan bidra på vårt sätt och förhoppningsvis skapa ringar på vattnet. När man gör något som ligger nära ens egen verksamhet, är steget kortare till att bidra med något beständigt och effekterna kan då bli så mycket större.

Collector Ventures

Collector Ventures är vår satsning på att investera i nya FinTech-bolag. Även om huvudsyftet är det affärsmässiga samarbetet, utveckla vår egen affär och hålla en hög innovationsnivå, ser vi det även som en del av vårt hållbarhetsarbete. Att ge fler företag chansen att växa och skapa nya innovationer bidrar till ökad tillväxt och får både näringsliv och människor att utvecklas och skapa nya möjligheter. I det ser vi en stor samhällsnytta med enorm potential. Som investerarare bidrar vi inte bara med kapital, utan även med kunskap, rådgivning och tillgång till ett stort nätverk. Via Collector Ventures har vi hittills investerat i ett femtontal startups. Gemensamt för dessa är att de har en tydlig affärsidé som svarar mot ett behov på marknaden, inte sällan med en demokratisk aspekt, som att underlätta för människor att fatta bättre beslut kring sin konsumtion. Men det som framförallt är avgörande är att bolaget drivs av ett bra team som brinner för det de gör. Collector Ventures är ett samarbete med NFT Ventures, ett Venture Capital-bolag specialiserade inom FinTech. Collector har härmed tagit en tydlig position som ledande inom digital innovation och ser tillväxtmöjligheterna inom nästa generations banktjänster.

Internt hållbarhetsarbete

Collectors mål är att hållbarhetsarbetet ska finnas som en naturlig del i vårt handlings- och tankemönster. Vi arbetar för ett äkta engagemang som knyter ihop det vi gör i vardagen. Frågor som rör miljö, jämställdhet, etik och säkerhet arbetar vi kontinuerligt med i vår dagliga verksamhet och det finns en dokumenterad policy för vart och ett av dessa områden. Affärsetik är grunden för vår verksamhet och en självklar del av vår vardag. För oss är det viktigt att följa skatteåtagandet för våra verksamhetsländer, då det bidrar till fortsatt samhällsutveckling i respektive land. Säkerhet och våra kunders integritet står allra högst i prioritet i våra IT-system. Även om vår verksamhet i sig inte belastar miljön har givetvis varje val man gör betydelse. Vårt huvudkontor är certifierat enligt GreenBuilding och vi gör hållbara val genom att exempelvis minska resandet, spara energi, återvinna samt att premiera goda initiativ från våra medarbetare. Collectors mål är att hållbarhetsarbetet ska finnas som en naturlig del i vårt handlings- och tankemönster.

Arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet

Arbetsmiljöarbetet är en strategisk fråga för Collector. Vår utgångspunkt är att vara en attraktiv och jämställd arbetsplats för alla. Vi utesluter ingen i vår strävan mot en arbetsplats där alla behandlas med respekt och värdighet. Våra goda hälsotal är delvis en effekt av att vi har en ung organisation men vi uppmuntrar även till en sund och hållbar livsstil och arbetar aktivt för att skapa hög trivsel. Vi har ett klimat som kännetecknas av öppenhet, tydlighet och tillgänglighet och har en hög tilltro till den enskilda medarbetarens egen förmåga. Hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående process som inte är avslutat i och med att ett mål är uppnått. Vår strävan är att integrera hållbarhet i allt vi gör.

Ansvar och policies
Collectors verksamhet är reglerad i lagen om finansierings- och bankverksamhet, en lagstiftning som har utvidgats och utvecklats betydande inom EU under de senaste åren. Vi har ett systematiskt arbetssätt omgärdat av ett betydande regelverk vad avser bland annat Compliance (regelefterlevnad) och Riskkontroll. Särskild vikt har lagts vid regler mot penningtvätt och finansiering av terrorverksamhet.

Våra policies går i linje med de internationella principerna enligt FN Global Compact, Internationella arbetsorganisationen och Wien-deklarationen. För oss är det naturligt att fokusera riskanalysen och aktiviteterna på ekonomisk och social påverkan, produktansvar och vår roll i samhället.

Vikten av goda exempel och hjälp till självhjälp
Collector har sedan många år valt att använda del av sina vinster för att förbättra tillvaron för mindre lyckligt lottade, både på nära håll men också för att minska fattigdomen globalt. Våra långsiktiga åtaganden är Mitt Liv och HandinHand. Båda arbetar med aktiv hjälp till självhjälp, Mitt Liv på hemmaplan och HandinHand i utvecklingsländer. Även här utgår vi från våra kärnvärden och fokuserar framförallt på goda exempel. Genom integrationsinitiativet Mitt Liv arbetar Collector med kunskapsförmedling och mentorskap. Mitt Liv skapar förutsättningar för personer med invandrarbakgrund att ta sig in i arbetslivet. Collector erbjuder kontaktnät, praktikplatser och mentorer från vår egen personal. Våra planerade satsningar inom ramen för hållbarhetsarbete kommer bland annat att riktas på ökade utbildningsinsatser genom läxhjälp i matematik för barn i grundskolan, mellanstadiet.

Finansiell företagsgrupp

Moderbolaget Collector AB (publ) ingår i en finansiell företagsgrupp (konsoliderad situation) med dotterbolagen Collector Bank AB, Collector Ventures 1 KB och Colligent Norge AS. Samtliga bolag är fullständigt konsoliderade. Hela den finansiella företagsgruppen står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av Finansinspektionens regler för kapitaltäckning och stora exponeringar. Colligent Inkasso AB är ett helägt dotterbolag till Collector AB (publ) men är inte inkluderat i den finansiella företagsgruppen.

Anställda

Medelantalet heltidsanställda uppgick under perioden januari – december 2016 till 329 st (FTE). I antalet heltidstjänster inkluderas visstidsanställda men ej föräldra- eller tjänstledig personal.

Verkställande ledning

Collectors ledningsgrupp per den sista december 2016 består av Stefan Alexandersson (VD), Pia-Lena Olofsson (CFO & Head of IR), Åsa Hillsten (CCO & IR), Alexander Todoric (Koncernkreditchef), Mikael Anstrin (Head of Retail), Camilla Dorvall (IT chef) och Sandra Schedwin (HR chef).

Moderbolaget

Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för 2016 uppgick till 65 MSEK (53) och avser koncerninterna administrativa tjänster. Resultat före skatt (EBT) uppgick 2016 till 7 MSEK (42). Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 5 MSEK (32). Moderbolagets likvida medel uppgick den 31 december 2016 till 5 MSEK (17) och eget kapital uppgick till 1 223 MSEK (711).

Närståenderelationer

Collector tillhandahåller tjänster inom inkasso och företags- och fastighetskrediter till närstående parter. Dessa transaktioner sker på marknadsmässiga villkor. Inlåning finns från närstående och är till gällande marknadsvillkor för Collectors inlåningskonton. Balder har under 2016 varit inlåningskund till Collector till marknadsmässiga villkor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Per den 2 januari (första handelsdag) 2017 är Collector AB (publ) listat på Nasdaq Stockholm, segment Large Cap. Bytet från Mid Cap är en följd av Nasdaqs årliga genomgång av genomsnittliga börsvärden inom de nordiska marknadssegmenten. Large Capsegmentet omfattar företag med ett börsvärde på mer än 1 miljard EUR.

Collector Ventures investerar i Nordkap, en molnbaserad treasurylösning. Hittills vänder sig Nordkap främst till fastighetsbolag. Collector Bank AB kommer att använda tjänsten och blir pilot för anpassning av lösningen för finansiella företag.

Collector Bank AB (publ) har upprättat ett MTN-program med en ram uppgående till 5 000 MSEK för upplåning på den nordiska kapitalmarknaden och offentliggjort prospekt.

Collector Bank AB (publ) avser att emittera obligationer i SEK. En SEK-denominerad icke efterställd och icke säkerställd kapitalmarknadstransaktion med tre års löptid kommer att följa, med förbehåll för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Collector Bank AB.

Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet per den 31 december 2016 uppgick till 10 269 050 SEK fördelat på 102 690 502 stamaktier. Bolaget har en (1) aktieserie. Varje aktie berättigar ägaren till en röst vid bolagsstämman.

Collectoraktien

Collectors aktie (”COLL”) noterades på Nasdaq Stockholm, Mid Caplistan den 10 juni 2015 med noteringskursen 55 SEK. Sedan den 2 januari 2017 är Collector listat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Vid periodens slut var sista betalkurs för Collectoraktien 103 SEK. Collectors marknadsvärde uppgick den 31 december 2016 till drygt 10 miljarder SEK och antalet aktieägare var drygt 4 600 st.

Ägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet till cirka 4 600. De 10 största ägarna svarade för cirka 85 procent av kapitalet och rösterna. Andelen aktier som ägdes av fysiska eller juridiska personer utanför Sverige uppgick till cirka 5 procent.

Utdelning

Enligt fastslagen utdelningspolicy kommer Collector att fokusera på tillväxt vilket innebär att utdelningen kommer att vara låg eller helt utebli på medellång sikt. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 1 182 852 425 SEK, disponeras enligt följande:

Flerårsjäm­förelse Koncernen

Tabellen går att scrolla i sidled

Resultaträkning, Collector koncernen (MSEK)     2016-01-01
–2016-12-31
2015-01-01
–2015-12-31
2014-01-01
–2014-12-31
2013-01/01
–2013-12-31
2012-01-01
–2012-12-31
Intäkter     1513 1187 916 697 590
Summa intäkter     1513 1187 916 697 590
               
Rörelsens kostnader              
Personalkostnader     −211 −173 −160 −139 −119
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar     −40 −28 −22 −19 −23
Andra vinster/förluster netto     −0 −1 0 0 0
Övriga kostnader     -663 −536 −396 −285 −235
Summa kostnader     −914 −738 −578 −443 −377
               
Rörelseresultat     599 449 338 254 213
               
Resultat från försäljning av dotterbolag     0 −1 0
Finansiella intäkter     0 0 6 24 17
Finansiella kostnader     −78 −78 −99 −87 −84
Resultat efter finansiella poster     521 371 244 191 146
               
Inkomstskatt     −116 −85 −56 −43 −32
Årets resultat     405 286 188 148 114
               
Hänförligt till:              
Moderbolagets aktieägare     405 286 188 146 112
Innehav utan bestämmande inflytande     - - 2 2
Summa     405 286 188 148 114
               
Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets
aktieägare under året (uttryckt i kronor per aktie)
    4,25 3,16 2,35 1,99 1,54
               
Nyckeltal (MSEK)     2016-01-01
2016-12-31
2015-01-01
2015-12-31
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-13
2012-01-01
2012-12-31
Intäkter     1513 1187 916 697 590
Resultat före skatt (EBT)     521 371 244 191 146
Resultat efter skatt (EAT)     405 286 188 148 114
Resultat per aktie, SEK 1)     4,25 3,16 2,35 1,99 1,54
Genomsnittligt antal aktier 2)     95 421 407 89 887 451 79 831 081 74 382 100 74 382 100
Kapitalbas 3)     2390 1541 906 527 441
Eget kapital     2566 1649 995 635 512
Total kapitalrelation 4)     18% 17% 15% 12% 13%
Avkastning på totala tillgångar 5)     2,7% 2,8% 2,9% 3,1% 3,1%
Avkastning på eget kapital (RoE) 6)     20% 21% 23% 26% 24%
Eget kapital per aktie, SEK 7)     25 17,7 13,4 8,5 6,9
Soliditet 8)     17% 16% 15% 13% 14%
Kreditförluster 9)     1,1% 1,3% 1,4% 1,1% * 1,9%
K/I-tal 10)     0,50 0,54 0,58
Medelantal heltidsanställda 11)     329 264 229 201 183
Investeringar i immateriella tillgångar     102 50 33 25 22
Organisk tillväxt 12)     27% 30% - - -
Rörelseresultat     599 449 338 254 213
               
1) Periodens resultat efter skatt genom periodens genomsnittliga antal utestående stamaktier före och efer utspädning. Periodens
resultat har justerats med utdelning hänförlig till preferensaktier.
2) Periodens genomsnittliga antal stamaktier före och efter utspädning. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av årsstämman om uppdelning (split) av aktier.
3) Se not 24, sid 30.
4) Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen. Se not 24, sid 30.
5) Resultat efter skatt genom totala tillgångar vid periodens slut.
6) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rullande 12 månader.
7) Eget kapital genom antalet utestående aktier vid periodens slut. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av årsstämman om uppdelning (split) av aktier.
8) Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut.
9) Kreditförluster i förhållande till utlåning och andra kundfordringar. Rullande 12 månader.
10) Summa kostnader före kreditförluster genom rörelseintäkter enligt ÅRKL.
11) Inklusive visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal.
12) Tillväxt exklusive förvärv och valutaeffekter.

Resultat Koncernen

Tabellen går att scrolla i sidled

Belopp i MSEK         2016-01-01
–2016-12-31
2015-01-01
2015-12-31
Intäkter         1513 1187
            1513 1187
Rörelsens kostnader              
Personalkostnader         −211 −173
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar         −40 −28
Andra vinster/förluster netto         −0 1
Övriga kostnader         −663 −536
Rörelsens kostnader           −914 −738
               
Rörelseresultat           599 449
Resultat från finansiella poster              
Resultat från försäljning dotterbolag           0 -
Finansiella intäkter         0 0
Finansiella kostnader         −78 −78
               
Resultat efter finansiella poster           521 371
Inkomstskatt         −116 −85
Årets resultat           405 286
               
Hänförligt till:              
Moderbolagets aktieä̈gare           405 286
Innehav utan bestämmande inflytande           - -
            405 286
Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets aktieägare under året (uttryckt i kronor per aktie)              
– Före utspädning           4,25 3,16
– Efter utspädning           4,25 3,16
               
               

Totalresultat Koncernen

            2015-01-01
2015-12-31
2015-01-01
2015-12-31
Årets resultat           405 286
Övrigt totaltresultat           0 -
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:              
Valutakursdifferenser           4 −4
Summa totalresultat för året           409 282
               
Hänförligt till:          
– Moderbolagets aktieägare           409 282
– Innehav utan bestämmande inflytande           - -
            409 282

Balansräkning Koncernen

Tabellen går att scrolla i sidled

Belopp i MSEK           2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar              
Anläggningstillgångar              
Materiella anläggningstillgångar              
Inventarier           10 8
            10 8
Immateriella anläggningstillgångar              
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten           151 87
Goodwill           72 71
            223 158
Finansiella anläggningstillgångar              
Finansiella placeringar           362 149
Uppskjuten skattefordran           1 -
Utlåning och andra fordringar           7 408 4 633
            7 771 4 782
Summa anläggningstillgångar           8 004 4 948
               
Omsättningstillgångar              
Utlåning och andra fordringar           5 834 4 064
Derivatinstrument           33 45
Övriga fordringar           263 175
Likvida medel           1 021 825
Summa omsättningstillgångar           7 151 5 109
SUMMA TILLGÅNGAR           15 155 10 057
               
EGET KAPITAL OCH SKULDER              
Eget kapital              
Aktiekapital (102 690 502 aktier)           10 9
Reserver           −2 −7
Övrigt tillskjutet kapital           1 313 801
Balanserad vinst, inkl årets resultat           1 245 846
Summa eget kapital           2 566 1 649
               
Långfristiga skulder              
Upplåning           119 245
Uppskjutna skatteskulder           87 66
            206 311
Kortfristiga skulder              
Leverantörsskulder           32 34
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter           112 258
Aktuella skatteskulder           66 36
Övriga kortfristiga skulder           141 159
Upplåning           11 226 7 610
Utgivna certifikat           806 -
            12 383 8 097
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER           15 155 10 057

Samman­ställning över förändringar i eget kapital

Tabellen går att scrolla i sidled

  Hänförligt till Moderbolagets aktieägare    
Belopp i MSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Reserver Balanserad
vinst
Summa Innehav utan
bestämmande
inflytande
Summa
eget kapital
IB per 1 januari 2015 7 401 −3 590 995 - 995
Totalresultat              
Årets resultat       286 286   286
               
Övrigt totalresultat              
Valutakursdifferenser     −4   −4   −4
Övrigt totalresultat     -   -   -
Summa totalresultat - - −4 286 282 - 282
               
Transaktioner med aktieägare              
Nyemission stamaktier 0 400     400   400
Fondemission stamaktier 2     −2 0   0
Utdelning preferensaktier       −2 −2   −2
Kostnader vid nyemission (netto)       −26 −26   −26
Summa transaktioner med aktieägare 2 400 - −30 372 - 372
               
UB per 31 december 2015 9 801 −7 846 1 649 - 1 649
IB per 1 januari 2016 9 801 −7 846 1 649 - 1 649
Totalresultat              
Årets resultat       405 405   405
               
Övrigt totalresultat              
Valutakursdifferenser     5   5   5
Övrigt totalresultat     -   -   -
Summa totalresultat - - 5 405 410 - 410
               
Transaktioner med aktieägare              
Nyemission stamaktier 1 512     513   513
Fondemission stamaktier              
Kostnader vid nyemission (netto)       −6 −6   −6
Summa transaktioner med aktieägare 1 512 - −6 507   507
               
UB per 31 december 2016 10 1 313 −-2 1 245 2 566   2 566

Koncernen Kassaflödes­analys

Tabellen går att scrolla i sidled

Belopp i MSEK           2016-01-01
–2016-12-31
2015-01-01
2015-12-31
Den löpande verksamheten              
Resultat efter finansiella poster           521 371
– varav erhållen ränta           1 295 960
– varav erlagd ränta           −98 −79
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m              
– Kreditförluster           120 92
– Avskrivningar           40 28
– Realisationsresultat           0 1
– Orealiserade kursdifferenser           −239 54
– Omvärdering obligationer           −1 1
– Övriga           −35 −37
– Rä̈nta           −21 -6
            385 504
Betald skatt           −64 −36
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital           321 468
               
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital              
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar           −4 450 −3 252
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder           −161 168
Kassaflöde från den löpande verksamheten           −4 290 −2 616
               
Investeringsverksamheten              
Avyttring av dotterbolag           0 0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar           −101 −49
Förvärv av materiella anläggningstillgångar           −5 −5
Avyttring av materiella anläggningstillgångar           0
Förvärv av finansiella tillgångar           −958 −219
Avyttring av finansiella tillgångar           746 68
Kassaflöde från investeringsverksamheten           −318 −205
               
Finansieringsverksamheten              
Nyemission           505 366
Förändring av inlåning från allmänheten           4 297 2 645
Utbetald utdelning           −2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten           4 802 3 009
               
Årets kassaflöde           194 190
Likvida medel vid årets början           825 637
Kursdifferens i likvida medel           2 −2
Likvida medel vid årets slut           1 021 825

Bolagsstyrnings­rapport

Collector AB är ett svenskt publik bolag med säte i Göteborg. Bolagets aktier har under 2016 varit noterade på Nasdaq Stock- holm, Mid-Cap lista men är fr o m 1 januari 2017 flyttade till Large-Cap listan. Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt Svensk kod för bolagsstyrning (koden) och årsredovisningslagen (ÅR) och ger en sammanfattande beskrivning över Collectors styrning under verksamhetsåret 2016. Koden som finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se, bygger på principen ”följa eller förklara” vilket innebär att avvikelser från en eller flera bestämmelser kan göras. Eventuella avvikelser ska anges och skälen till denna samt beskriva vilken lösning som istället har valts.

Under 2016 har ingen avvikelse för koden förekommit annat än att valberedningen sammansättning kommit att publiceras på bolagets webbplats inom föreskriven tid till följd av oklarhet kring vilka som var bolagets tre största ägare den sista bankdagen i september 2016 då det sent skett en förändring i ägarkretsen. Collector har inte haft någon överträdelse avseende Nasdaq StockholmsRegelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av Collectors revisor, se sidan 54.

Aktier, ägande och utdelningspolicy

Vid utgången av 2016 hade Collector ca 4 600 aktieägare enligt det av Euroclear Sweden förda aktieägareregistret. Collectors huvudaktieägare är Fastighets AB Balder som innehar cirka 44 procent av aktiekapitalet och rösterna. De tio största aktieägarna stod för motsvarande cirka 85 procent av kapitalet. Collectors största aktieägare och Collectors aktiekapital framgår av sidan 4. Enligt fastslagen utdelningspolicy kommer Collector att fokusera på tillväxt vilket innebär att utdelningen kommer att vara låg eller helt utebli på medellång sikt. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i Collectors angelägenheter utövas på bolagsstämman som är det högsta beslutande organet i Collector. Bolagsstämman väljer i enlighet med bolagsordningen bolagets styrelse och utser även revisorer för bolaget. Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om Collectors revisorer eller ägare till minst 10 procent av samtliga aktier i bolaget begär det. Den årliga bolagsstämman (årsstämman) hålls i Göteborg under våren. Vid bolagsstämman fattas bl a beslut om ändringar i bolagsordning, förändring i aktiekapital, fastställande av resultat och balansräkning, koncernresultat och koncernbalansräkning, eventuell utdelning och andra dispositioner beträffande bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD, arvode till styrelseledamöter och revisor, val av styrelseledamöter och revisor, fastställande av nomineringsförfarande, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, liksom andra viktiga angelägenheter. Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman. Formalia kring årsstämman regleras dels av Aktiebolagslagen och dels av bolagsordningen. För att kunna delta i beslut ska aktieägaren vara närvarande vid stämman, personligen eller genom ombud. Vidare krävs att aktieägaren är införd i eget namn i aktieboken vid visst datum före stämman och därutöver har anmält om deltagande till bolaget enligt viss ordning. Samtliga aktier berättigar innehavaren en (1) röst per aktie.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet, innebärande mer än hälften av totalt avgivna röster, om inte för viss fråga annat särskilt anges i aktiebolagslagen. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan lämna förslag till bolaget fram till det datum som finns återgivet på hemsidan där även kontaktinformation finns.

Collectors årsstämma 2017 äger rum den 25 april på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg. På hemsidan finns samtliga erforderliga dokument inför årsstämman.

Valberedning

På årsstämman 2016 beslutade stämman att fastställa principer för tillsättande av valberedningen. Enligt principerna ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande snarast den sista bankdagen i september identifierat de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra Collectors valberedning. På hemsidan återges information om instruktion för valberedningen. Valberedningen har i rekryteringsprocessen beaktat värdet av mångfald. I sin strävan att uppnå mångfald beaktar valberedningen såväl vikten av en jämn könsfördelning som att styrelsen ska vara sammansatt av personer i olika åldrar med olika bakgrunder. Den föreslagna styrelsen innebär att Collector får ytterligare en kvinnlig ledamot och att antalet kvinnor då uppgår till 50%.

Revisor

Enligt bolagsordningen ska Collector ha minst en och högst två revisorer vars mandatperiod löper intill slutet av den årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Vid årsstämman 2016 valdes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB till Collectors revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2016. Huvudansvarig revisor har varit auktoriserande revisor Peter Nilsson. Revisorn granskar och avlämnar revisionsberättelse över sin revision av Collectors årsredovisning och koncernredovisning, över bolagets disposition av sitt resultat, och över styrelsens och VD:s förvaltning.

Vid årsstämman 2016 beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. För specifikation av ersättning till revisorn se not 6.

Styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning och ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs på ett år. Ingen begränsning finns för hur länge en ledamot kan sitta i styrelsen. Styrelsen har från årsstämman 2016 bestått av sex ledamöter varav andelen kvinnor 50 procent. Styrelsesammansättningen i Collector uppfyller kraven avseende oberoende ledamöter. Den arbetande styrelseordföranden ingår sedan hösten 2016 i företagsledningen.

Styrelsens arbete 2016

Under året har det hållits tolv styrelsemöten varav åtta ordinarie, ett konstituerande och tre extraordinarie styrelsemöten samt ett informationsmöte. Ledamöternas närvaro presenteras i tabellen nedan.

Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen. Arbetet följer en årligen fastställd arbetsordning som omfattar dels de ärendena om styrelsen ska behandla vid varje ordinarie sammanträde, dels arbetsfördelningen inom styrelsen, med särskilda åtaganden för ordförande. I arbetsordningen anges också regler för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen samt närmare regler för VD:s ansvar och befogenheter. Styrelsens ordförande utses av styrelsen. Styrelsens handlingsplan 2016 har behandlat följande områden:

  • Jan–mars: Årsredovisningen 2015 samt externrevisionens och internrevisionens Iakttagelser rörande årsbokslutet 2015.
  • April–juni: Kvartalsrapport, konstituerande styrelsemöte, interna processer.
  • Juli–september: Delårsrapport, strategi, IT, HR och organisation, fastställande av extern-och internrevisorerna plan för revisionsarbetet.
  • Oktober–december Kvartalsrapport, compliance, risk budget och finansiell treårsplan, Ersättningsfrågor och utvärdering av styrelsens arbete.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att förbättra styrelsens effektivitet och utveckla arbetsformen görs årligen en styrelseutvärdering. Styrelsens ordförande ansvarar för denna utvärdering och presenterar resultatet för valberedningen. Syftet med utvärderingen är att få ta del av styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att effektivisera styrelsearbetet samt om styrelsen är kompetensmässigt väl balanserad. Underlaget för utvärderingen utgör ett viktigt underlag för valberedningen inför årsstämman. Under 2016 har ordföranden anlitat HR Commitment AB för en styrelseutvärdering. Resultatet av utvärderingen har rapporterats till både styrelsen och valberedningen. I allt väsentligt bedöms styrelsens arbete fungera mycket väl.

Styrelseutskott

Styrelsens har inrättat två styrelseutskott för att effektivisera, bereda och handlägga vissa definierade frågor.

Risk- och revisionsutskott
Risk- och revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering och säkerställa att antagna principer för finansiell rapportering, internkontroll, internrevision och riskbedömning efterlevs och är tillämpbara samt fastställa bolagets riskaptit. Risk- och revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer och revisorsarvoden. Risk- och revisionsutskottet sammanträder minst tre gånger per år. Risk- och revisionsutskottet har under året bestått av styrelsen i sin helhet.

Ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets främsta ansvarsområde är att förbereda ärenden för beslut i styrelsen som rör ersättningsprinciper, lön och andra ersättningar till VD och övriga medlemmar i koncernledningen samt följa upp och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning och långsiktiga incitamentsprogram.

Ersättningsutskottet har även som uppgift att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen. Ersättningsutskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter utsedda av bolagsstämman. Det nuvarande ersättningsutskottet består styrelseordförande Lena Apler, vice styrelseordförande Erik Selin och styrelseledamot Christoffer Lundström.

VD och ledningsgrupp

VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets verksamhet och att säkerställa att styrelsen har ett så rättvisande och korrekt beslutsunderlag som möjligt. VD har en kontinuerlig dialog med styrelsens ordförande för att informera om koncernens utveckling.

Collectors ledningsgrupp per den sista december 2016 har bestått av Stefan Alexandersson (VD), Pia-Lena Olofsson (CFO & Head of IR), Åsa Hillsten Eklund (CCO & IR), Alexander Todoric (Koncernkreditchef), Jessica Sparrfeldt (t. f Head of Corporate), Mikael Anstrin (Head of Retail), Camilla Dorvall (CIO) och Sandra Schedwin (HR-chef). Under hösten 2016 har Lena Apler (arbetande styrelseordförande) ingått i ledningsgruppen.

Ersättning

Ersättning till styrelse
Arvode och annan ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman. Vid årsstämman 2016 beslutades att arvode till styrelsen, för perioden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 800 000 SEK att fördelas med 300 000 SEK vardera till styrelse- ordföranden och de valda styrelseledamöterna. Ersättning till arbetande styrelseordförande utgår utöver det fastställda styrelsearvodet sedan 7 oktober 2016 som lön enlig avtal med Collector och uppgick till 422 713 SEK.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2016 antogs riktlinjer för ersättning och andra villkor för ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna ska ersättning bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande utgår inte någon rörlig ersättning. Den fasta ersättningen skall således, tillsammans med pensionsavsättning och icke-monetära förmåner, utgöra den anställdes totala ersättning. Därutöver kan årsstämman om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas lön och andra anställningsvillkor som är sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till rimlig kostnad för Collector. Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats.

För ledande befattningshavare förekommer, utöver fast lön under uppsägningstiden, avgångsvederlag. Lön och avgångsvederlag ska, för envar som omfattas av riktlinjerna, sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner. Andra förmåner ska motsvara vad som kan anses rimlig i förhållande till praxis på marknaden. De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bofasta.

Ersättning till ledande befattningshavare
Den totala utbetalda bruttoersättningen till VD och personer i ledningsgruppen, inklusive grundlön, rörlig ersättning, pensionsbetalning samt övriga förmåner och ersättning uppgick 2016 till 14 324 000 SEK. Av den totala ersättningen utgjorde 4 757 000 SEK ersättning till VD och 11 437 000 SEK ersättning till ledande befattningshavare inklusive arbetande styrelseordförande.

Compliance och riskkontroll (Chief Risk Officer)

Collector har inrättat dels en Compliance- och dels en Riskkontrollfunktion. Compliancefunktionen är direkt underställd VD men rapporterar även direkt till styrelsen. Compliancefunktionens syfte är att utgöra ett stöd för verksamheten och tillse att verksamheten drivs enligt de regler och föreskrifter som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten, genom utredningar och kontroller följa upp regelefterlevnad samt genom proaktivt arbete minimera verksamhetsrisker. I Compliancefunktionen ingår även Collectors säkerhetschef, som tillika är It- och informationssäkerhetsansvarig. Compliance- funktionen utgör en självständig funktion i förhållande till den verksamhet som granskas.

Riskkontrollfunktionens arbete utgår från Collectors övergripande riskpolicy och innefattar riskkontroll, med vilket avses uppföljning och granskning av Collectors riskhantering. Riskkontrollfunktionen ska verka för att samtliga risker i verksamheten identifieras och tydliggörs samt att identifierade risker genom ändamålsenliga kontroller och adekvata analyser regelbundet utvärderas och rapporteras. Se vidare under avsnitt Finansiell riskhantering sidan 13.

Intern revision
Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion vars arbete baseras på en riskanalys och den revisionsplan som fastställs av bankens styrelse. KPMG är utsedda av styrelsen till internrevisor i Collector. Internrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser och föreslå förändringar där detta kan bidra till ökad effektivitet. Internrevisionsarbetets inriktning och omfattning utgår från god internrevisionssed.

Det yttersta ansvaret för riskhanteringen och den interna styrningen och kontrollen ligger alltid på bolagets styrelse, som har internrevisionen som sitt kontrollerande organ. Internrevisionens roll beskrivs ibland som ”tredje linjens försvar”. I detta synsätt ses den operativa verksamheten som ”första försvarslinjen” och de oberoende kontrollfunktionerna för compliance och riskkontroll som den ”andra försvarslinjen”. Styrelsen får regelbundet återkoppling direkt ifrån internrevisorn gällande bolagets interna kontroll och kan om man så önskar utöka kontrollen vid behov.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en del av den totala interna kontrollen inom Collector. Den syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer och att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i aktiebollagslagen, årsredovisningslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. I årsredovisningslagen uttrycks krav på att bolaget årligen ska beskriva bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den nansiella rapporteringen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den finansiella rapporteringen.

Kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen säkerställs genom en rad skilda åtgärder och rutiner. Verkställande direktören ansvarar för att all information som förekommer, till exempel pressmeddelanden med finansiellt innehåll, presentationsmaterial för möten med media, ägare och finansiella institutioner, är korrekt och av god kvalitet. Bolagets revisorer har bland annat till uppgift att granska redovisningsfrågor som är kritiska för den finansiella rapporteringen samt redovisa sina iakttagelser för revisionsutskottet och styrelsen. Förutom revision av årsbokslutet sker en översiktlig granskning av halvårsbokslutet samt en granskning av bolagets förvaltning och internkontroll.